خداوند را شاکریم که به لطفش و همت خیرین محترم ارزاق و اقلام تهیه شده در موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها بین مددجویان عزیز توزیع شد.