در این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی ریاست شورای شهر تهران و آقای خسروان مدیرعامل خیریه و آقای خدارحم نائب رئیس هیئت مدیره و دیگر مدیران خیریه برگزار گردید در خصوص کودکان اوتیسم و نحوه خدمت رسانی و ارائه خدمات به این کودکان و نیازهای آنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

با توجه به گزارشاتی که ارائه گردید موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها درخواست خود مبنی بر واگذاری یک ساختمان به این خیریه جهت مجتمع خدماتی ، درمانی و آموزشی فرشتگان اوتیسم را مطرح نمود و مهندس هاشمی عنوان نمودند که طرحی جامع از سوی خیریه به شورای شهر ارائه گردد تا پس از بررسی و مصوب شدن در صحن شورا اجرائی گردد .