اغنیا کعبه روند و فقرا سوی تو آیند

جان به قربان تو مولا که حج فقرایی

اعزام توانخواه اتیسم ،سهیل عزیز به همراه خانواده به مشهد برای زیارت بارگاه ملکوتی شمس الشموس ، سلطان طوس، “حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)” با همکاری موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها و یکی از خیرین محترم موسسه .

تا توانی به جهان خدمت درویشان کن
به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی