به مناسبت روز کودک ۱۴۰۰ و همچنین تقارن آن با تولد یکی از فرشتگان اوتیسم، جشن کوچکی برگزار شد و یک دستگاه نبلت به ایشان هدیه کردیم.

به امید روزی که این فرشتگان به راحتی در جامعه پذیرفت شوند.