روز کودک 1400

روز کودک ۱۴۰۰

به مناسبت روز کودک ۱۴۰۰ و همچنین تقارن آن با تولد یکی از فرشتگان اوتیسم، جشن کوچکی برگزار شد و یک دستگاه نبلت به ایشان هدیه کردیم. به امید روزی که این فرشتگان به راحتی در جامعه پذیرفت شوند. ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها ارمغان حیات شکوفه ها…